Material planning and control

 הקבוצה המגייסת שרשרת האספקה מנוהלת על ידי איציק מרקוביץ ואחראית על ניהול מערך הספקים וקבלני המשנה של החברה . היא חלק מגוף התפעול המנוהל על ידי שלומי ביתן סמנכ”ל התפעול של החבר – [...]

Read More